Sergey Roshkov & Marina Zakharova 伦巴表演
俄罗斯世界拉丁舞冠军表演

Michael and Joanna – 2012年斗牛表演
Michael and Joanna – 2012年桑巴表演

Michael and Joanna – 2012年恰恰表演
Michael and Joanna – 2012年伦巴表演

马克西姆Kozhevnikov – 阿纳斯塔西娅Grigoreva
绅Kanemitsu – 夏子吉田

页12 12